Pisanie prac licencjackich i magisterskich z prawa – największe wyzwania

Przyjęło się, iż studia prawnicze występują w systemie jednolitych studiów magisterskich. Ówcześnie wiele uczelni proponuje studentom chcącym studiować prawo system licencjacki, po którym można przystąpić do magisterium z prawa. Po ukończeniu stopnia licencjackiego każdy student musi przygotować się do rozprawy naukowej, którą stanowi praca licencjacka. Praca powinna mieć charakter empiryczny oraz teoretyczny. Największym wyzwaniem dla studentów jest wybór tematu pracy, literatury oraz prawidłowe jej przedstawienie. Poniższy artykuł dostarczy kilku podstawowych informacji, dzięki którym pisanie prac licencjackich i magisterskich z prawa powinno być łatwiejsze.

Czy praca licencjacka lub magisterska z prawa to dobry wybór?

Dla wszystkich pasjonatów nauk prawniczych wybór pracy licencjackiej lub magisterskiej z prawa wydaje się oczywisty. Różnorodność tematów, możliwość prowadzenia badań i interpretacji przepisów jest na pewno zaletą. W tego typu pracach student ma możliwość wykazać się zdobytą podczas studiów wiedzą, a dobrze napisana praca możne być pomocna na późniejszym etapie rozwoju np. starając się o przyjęcie na praktyki studenckie. Wybór literatury potrzebny do napisania pracy jest znaczny, dlatego bez większego problemu można znaleźć źródła w bibliotekach oraz w Internecie. Mimo tych licznych zalet, pisanie prac licencjackich i magisterskich sprawa wbrew pozorom wcale nie jest zadaniem prostym.

Jak wybrać temat pracy z prawa?

Rozpoczęcie pisania pracy licencjackiej lub magisterskiej powinno poprzedzić staranne przemyślenie jej tematu. Należy bowiem uważać, aby nie wybrać tematu o zbyt wąskim zakresie, gdyż wówczas napisanie pracy na wymaganą liczbę stron może okazać się niemożliwe. Wyboru należy dokonać najpóźniej do końca pierwszego semestru. Warto, aby student zaproponował promotorowi zakres tematyczny, w jakim czuje się najpewniej oraz taki, który go interesuje. Zabieg ten zdecydowanie ułatwi pisanie pracy. Temat pracy to myśl przewodnia, którą student rozwija w pracy, dlatego jego wybór jest tak istotny.

Aby wybór tematu był trafny, należy zastosować się do kilku wskazówek podanych poniżej:

 • praca licencjacka jest pracą naukową, pomimo wyboru tematu z kręgu zainteresowań, należy pamiętać, że jej charakter jest niezmienny i musi być profesjonalny;

 • problematyka zawarta w pracy powinna być spójna z kierunkiem studiów i tematem pracy;

 • należy unikać tematów, które mają wyłącznie charakter teoretyczny;

 • warto przekształcać popularne tematy nadając im jednocześnie unikalny charakter np. „Prawo podatkowe w XX wieku na podstawie firmy XYZ”;

 • należy sprawdzić, czy do wybranego tematu pracy jest wystarczająca ilość źródeł, na podstawie których można rozwinąć i pogłębić temat.

Wybór tematu oraz jego zakres jest bardzo ważny jeszcze z innego powodu. W przypadku tematów poświęconych bardzo wąskim zagadnieniom może wystąpić spory problem z doborem odpowiedniej literatury. Może okazać się, że jest jej za mało, aby wyczerpać temat. Z tego względu, aby pisanie prac z prawa nie było zbyt uciążliwe, należy zawsze dobrze przemyśleć temat.

Pisanie prac z prawa – skąd wziąć literaturę?

Przygotowanie pracy dyplomowej z prawa wymaga zebrania z profesjonalnych źródeł naukowych. Wyszukiwanie odpowiednich materiałów, nie należy do najłatwiejszych, jednakże jest kilka sposobów, które w znacznej mierze mogą ten proces ułatwić. Poniżej przedstawiono kilka pomocnych w wyszukiwaniu literatury katalogów:

 • Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny jest katalogiem centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich. Zawartość katalogu NUKAT dostarcza m.in. informacji na temat dokumentów i miejsca ich przechowywania w całej Polsce.

 • KaRo to katalog centralny wielu bibliotek, ułatwia on wyszukanie książek i czasopism, oraz wszelkiej informacji bibliotecznej (lokalizacji). Należy go traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT.

 • Katalog BN pozwala wyszukać informacje na temat dokumentów zagranicznych zlokalizowanych w polskich bibliotekach.

 • Katalog PKN jest podstawowym źródłem informacji o polskich normach. Tu odszukamy konkretne numery norm.

 • Baza IEEE XPLORE dotyczy m.in. do norm z wielu dyscyplin.

Jak wyszukiwać literaturę potrzebną do napisania pracy?

Pisanie prac z każdej dziedziny wymaga zebrania odpowiedniej literatury przedmiotu. Pierwszym sposobem jest wyszukiwanie materiałów poprzez wprowadzenie hasła przedmiotowego albo rzeczowego.

 • Hasło przedmiotowe to hasło, które określa zawartość danego dokumentu. Przykładem haseł przedmiotowych są np.: osoby, instytucje, nazwy własne;

 • Hasło rzeczowe, które wyrażające treść dokumentu.

Drugi sposób polega na wyszukiwaniu literatury przedmiotu w bibliografiach. Większość bibliografii posiada wersję elektroniczną, która ułatwia wyszukiwanie, a także jest dostępna nieodpłatnie w Internecie.

Jak uniknąć plagiatu w pracach z prawa?

Plagiatem nazywamy umyślne przywłaszczenie czyjegoś dobra intelektualnego, zarówno w przypadku tematu pracy jak i całej treści danego utworu, nawet w przypadku, nawet gdy dzieło nie zostało opublikowane, ani skończone. Popełnienie plagiatu w pracy dyplomowej grozi surowymi sankcjami karnymi. Wiąże się to z faktem, że na uczelni podpisuje się oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy. Jeśli student dopuścił się plagiatu, w takiej sytuacji dochodzi do poświadczenia nieprawdy, a więc naruszenie artykułu 272 kodeksu karnego, za co grozi do 3 lat więzienia. W przypadku popełnienia plagiatu w grę wchodzą również sankcje cywilnoprawne wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisów kodeksu cywilnego. Konsekwencje plagiatu są zatem poważne i obecnie nikt świadomie nie chce się go dopuszczać.

Niekiedy może jednak dojść do sytuacji, kiedy student będzie posądzony o plagiat, którego nie popełnił lub przy sprawdzeniu antyplagiatowym pracy wyjdą zbyt duże zbieżności z innymi tekstami. Takim sytuacjom oczywiście lepiej zapobiegać zawczasu.

Aby uniknąć przypadkowego plagiatu lub posądzenia o plagiat, którego się nie popełniło, należy zastosować się do kilku podstawowych zasad:

 • Wybierz pracę badawczo-teoretyczną, a nie tylko teoretyczną;

 • Nie wybieraj popularnych tematów – chyba że do popularnego tematu dodasz rozwinięcie np. Zamiast tematu „Rola Policji w Polsce” wybierzesz temat „Rola Policji w Polsce – aspekty prawne funkcjonowania instytucji”

 • Korzystaj z wielu źródeł naukowych – pozwoli to na łatwiejsze zrozumienie problematyki i celu pracy;

 • Pamiętaj o dodawaniu przypisów do cytowanych lub parafrazowanych fragmentów;

 • Korzystając materiałów źródłowych znalezionych w Internecie zawsze podawać ich źródło;

 • Pamiętaj, że zarówno grafika, jak i wszelkie schematy dostępne w Internecie również posiadają swoich autorów. Wprowadzenie ich do pracy bez podania autora jest jednoznaczne z plagiatem;

 • Nie zmieniaj kolejności słów lub ich synonimów w przepisanym fragmencie. Taki zabieg, chociaż formalnie stanowi parafrazę, a nie plagiat, przez jednolity system antyplagiatowy jest traktowany jako plagiat.

Pisanie prac sprawa jest związane z ich specyfiką, wynikającą z faktu, iż w przypadku wielu definicji pochodzących z aktów prawnych istnieje niewielka możliwość parafrazowania, gdyż przy takich terminach, każde słowo, a nawet znak interpunkcyjny mają znaczenie. Bardzo istotne jest zatem, aby przytaczane definicje zawsze opatrzyć odpowiednio szerokim komentarzem własnym.

Pisząc prace dyplomowe z prawa może się zdarzyć, że napotkamy na różne bariery. Mogą one dotyczyć na przykład niewystarczającej literatury do zrealizowania tematu, trudności związanych z interpretacją przepisów i analizą orzecznictwa (analiza doktrynalna) czy też nieumiejętnego parafrazowania źródeł, co może skutkować posądzeniem o niezamierzony plagiat. W takich sytuacjach studenci często korzystają z pomocy w pisaniu prac. Dobrze napisany wzorzec pracy dyplomowej bardzo skraca czas przygotowania i stworzenia własnej pracy. Jeśli wybierze się serwis świadczący usługi wysokiej jakości, jak na przykład Cyber-promotor.pl można liczyć na doradztwo metodyczne oraz różne szkolenia przygotowujące do napisania i obrony własnej pracy licencjackiej lub magisterskiej. Jeśli zatem sięgamy pomoce naukowe w postaci wzorców prac z prawa, warto wybrać ofertę, która uwzględnia takie dodatkowe usługi w cenie. Doradztwo metodyczne i szkolenie antyplagiatowego jest w Cyber-promotorze bezpłatne.